Provincie Limburg

Schoolvisie

De Wissel is een school voor buitengewoon secundair onderwijs in Genk.  Op onze groene, uitgestrekte campus bieden we onderwijs aan jongens en meisjes met specifieke onderwijsbehoeften.  We bieden zowel opleidingsvorm 1, 2 als 3 aan, elk met een eigen finaliteit.  We willen onze leerlingen helpen om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, zodat ze hun weg kunnen in een werk-, woon- en leefsituatie passend bij hun eigen capaciteiten.

In onze werking plaatsen we de leerling centraal.  Om een maximale ontplooiing van de jongere na te kunnen streven, vertrekt het team vanuit de eigenheid van elke individuele leerling.  We nemen bewust een positieve insteek en bekijken de aanwezige competenties, de talenten en interesses van elke jongere.  Hierop bouwen we doorheen zijn hele schoolcarrière samen verder in de richting van een passend toekomstperspectief.  Om ons onderwijs vorm te geven, bekijken we de specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van elke leerling en zoeken we naar een geschikt antwoord op deze vraag.  Dit traject wordt op regelmatige basis geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.  Zo zorgen we ervoor dat elke individuele leerling afzonderlijk een orthopedagogisch aanbod krijgt van sturen, steunen en stimuleren aangepast aan wat hij op een bepaald moment in zijn ontwikkeling of schoolloopbaan nodig heeft.  Daarmee bieden we elke jongere de structuur en het klimaat waarmee hij het meest gebaat is.  We passen daarom de invulling van ons professioneel handelen aan aan de eigenheid van elke jongere.  Op deze manier komen we tot onderwijs op maat van elke leerling, concreet uitgewerkt in een orthopedagogisch handelingsplan. 

Omdat we geloven dat een leerling die zich goed voelt op school en die graag naar school komt zich vlotter zal ontwikkelen, zetten we in op het welbevinden van elke jongere op school.  We luisteren hierbij naar de wensen en dromen van de jongere, welke accenten hij voor zichzelf wil leggen en welke toekomst hij voor zichzelf ziet.  Binnen een pluralistische school hebben we respect voor de eigenheid van elke jongere en voor de manier waarop hij in het leven staat. 

Om het onderwijs en de begeleiding van onze leerlingen op deze manier uit te kunnen tekenen, werken we op de Wissel met een professioneel en gemotiveerd multidisciplinair team.  Elk teamlid neemt vanuit zijn eigen professionaliteit en discipline een specifieke taak op binnen de werking.  Naast cognitieve leerinhouden en technische competenties hebben we veel aandacht voor de ontwikkeling van socio-emotionele vaardigheden bij onze leerlingen.  Zo kunnen we onze leerlingen indien nodig ook begeleiding bieden die het strikte lesgebeuren overschrijdt. 

In het uitstippelen van het onderwijsaanbod aan elke leerling zien we de ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken als belangrijke partners.  We willen zorgen voor een warm onthaal en een open cultuur waarbinnen we hen uitnodigen om met ons mee te denken.  Door laagdrempelig te werken, hopen we de betrokkenheid van ouders op het onderwijs van hun kind te kunnen blijven stimuleren.  Samenwerking met externe partners in de begeleiding van onze leerlingen verhoogt de ontwikkelingskansen van onze jongeren en betekent een meerwaarde in het uitwerken van een individueel handelingsplan.

In onze snel evoluerende maatschappij veranderen ook de competenties en vaardigheden die jongeren nodig hebben om een weg voor zichzelf uit te kunnen stippelen.  Om kwaliteitsvol onderwijs te blijven aanbieden, engageren wij ons om in te spelen op nieuwe uitdagingen en om flexibel om te gaan met nieuwe ontwikkelingen.  Op deze manier blijven we een school in beweging, en is de Wissel een project dat nooit afgerond is…