Provincie Limburg

Biotechnologische en Chemische Technieken

5de jaar, 6de jaar (Dubbele finaliteit)

Vanaf schooljaar 2023-2024, onder voorbehoud.

Voor wie? 

Biotechnologische en Chemische technieken is een studierichting met een dubbele finaliteit. Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een job op de arbeidsmarkt of verdere opleiding binnen hetzelfde interessegebied.

Mogelijke vervolgopleidingen zijn:

 • Secundair na Secundair

  • Farmaceutisch Technisch Assistent

 • Professionele Bacheloropleidingen

  • Agro- en Biotechnologie

  • Biomedische Laboratoriumtechnologie

  • Ergotherapie

  • Logopedie en Audiologie

  • Medische Beeldvorming en Radiotherapie

  • Mondzorg

  • Oogzorg

  • Orthopedie

  • Podologie

  • Toegepaste Gezondheidswetenschappen

  • Verpleegkunde

  • Voedings- en Dieetkunde

  • Vroedkunde

  • Chemie

  • Educatieve opleiding: Kleuteronderwijs, Lager onderwijs of Secundair onderwijs

Wat leer je bij Biotechnologische en Chemische Technieken?

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen een extra pakket wetenschappen. In biologie krijgen ze inzicht in processen op weefsel-, orgaan- en organismeniveau. Daarvoor is kennis over en inzichten in de subcellulaire structuur van de cel en cellulaire processen essentieel. In chemie leren ze de vorming van chemische bindingen, de opbouw van moleculen en een range aan eigenschappen te verklaren vanuit de structuur van het atoom. Ook het opstellen van eenvoudige Lewisstructuren voor stoffen komt aan bod.

De leerlingen bestuderen ook biotechnologische en chemische technieken. Principes van technieken, functie en globaal werkingsprincipe van meetapparatuur en onderdelen worden behandeld.

Ook toegepaste wiskunde staat op het programma. Daarin komen goniometrie en vectoren, een uitbreiding analyse en algebra en een uitbreiding beschrijvende statistiek aan bod. Zo ontwikkelen de leerlingen een grotere wiskundige gereedschapskist die aangewend kan worden in concrete wetenschappelijke en technische contexten.In het pakket toegepaste informaticawetenschappen ligt de nadruk op het maken van concrete producten of het creëren van oplossingen voor problemen met behulp van domeinspecifieke software.

De leerlingen leren ook om kennis, inzicht en vaardigheden uit wiskunde, wetenschappen, techniek en computationele vaardigheden te combineren en in te zetten. Er wordt gewerkt aan denken op systeemniveau, specifiëren van criteria waaraan een oplossing moet voldoen, prototypes ontwerpen, evalueren en testen, evidence based optimaliseren van criteria en verfijnen van een ontwerp. Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.Tot slot maken generieke onderzoekscompetenties een belangrijk deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting.

In deze studierichting worden de competenties van de beroepskwalificatie laboratoriumassistent gerealiseerd. De laboratoriumassistent werkt in een omgeving die gereglementeerd is inzake (bio)veiligheid, kwaliteit, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu … Die omgeving is verschillend per sector en per bedrijf. De laboratoriumassistent werkt kwaliteits- en resultaatsgericht. Hij voert vertrouwde en gekende handelingen uit die kunnen variëren in grootte en automatisatiegraad en afhankelijk zijn van de opdracht: nemen, behandelen en administratief verwerken van stalen, uitvoeren van analyses, evalueren van zelf uitgevoerde analyses, selecteren en gebruiksklaar maken van reagentia en (laboratorium)materieel in functie van de analyse, operationeel houden en onderhouden van materieel, controleren en registreren van voorraden en (laboratorium)materieel. Hij leeft de veiligheidsvoorschriften na en draagt persoonlijke beschermingsmiddelen bij handelingen die dat vereisen. Hij volgt opleidingen in het kader van levenslang leren omdat de evoluties in de sector dat vereisen.

Ook de competenties van de beroepskwalificatie labotechnische medewerker worden gerealiseerd in deze studierichting. Die verschilt van de beroepskwalificatie laboratoriumassistent in die zin dat de labotechnisch medewerker deze gekende en vertrouwde handelingen uitvoert: nemen van stalen en uitvoeren van bijhorende administratie, selecteren van reagentia in functie van de analyse die een beperkt aantal stappen omvat, uitvoeren van de analyse door vooraf gekende en bepaalde procedures te volgen, ontvangen van labobestellingen, aanvullen van voorraden en onderhouden van labomateriaal en -apparatuur.

Tot slot worden in deze studierichting ook nog de competenties van de beroepskwalificatie operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie gerealiseerd. De operator voedings-, chemische en farmaceutische industrie volgt de productie op en stuurt ze, voorziet grondstoffen, stelt de procesinstallatie en de machinelijn in en om en bedient ze om grondstoffen te bewerken tot (half)afgewerkte producten. Hij neemt stalen en voert kwaliteitsmetingen uit. Hij neemt maatregelen in geval van storingen en afwijkingen. Hij heeft een basiskennis van chemie, meet- en regeltechniek, PLC’s en toegepaste fysica en is daarom breed inzetbaar in de voedings-, chemische en farmaceutische industrie. Hij werkt in een weinig veranderende omgeving, bij de installatie (in open lucht, in een productiehal of in een zone met gecontroleerde atmosfeer) of vanuit de controlekamer. Hij werkt mogelijk in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of ’s nachts. Hij voert vooral weerkerende handelingen uit volgens de gegeven werkopdracht, voorschriften, productieplanning en richtlijnen van de procesoperator. Hij wisselt op een constructieve en gebruiksvriendelijke manier info uit met collega’s en leidinggevenden en gaat aandachtig om met gevaarlijke situaties, veiligheids-, hygiëne- en milieuvoorschriften. Hij komt soms in contact met omgevingsrisico’s eigen aan het bedrijf (warmte, gevaarlijke stoffen, lawaai …) en kan lasten dragen.

Lestabel

5e jaar Biotechnologische en Chemische Technieken

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Engels

2

Frans

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Exploratie

1

Nederlands

3

STEM / Procestechnieken

1

Wiskunde

3

Toegepaste Biologie

2

Toegepaste Chemie

4

Toegepaste Fysica

4

Laboratoriumtechnieken / Denkatelier

4

TOTAAL

32