Provincie Limburg

Wetenschappen-Wiskunde

5de jaar, 6de jaar (Doorstroom)

Vanaf schooljaar 2023-2024, onder voorbehoud.

Voor wie? 

Wetenschappen-Wiskunde is een doorstroomrichting (aso). Dat houdt in dat de leerling voorbereid wordt op succesvolle doorstroom naar een breed pallet aan professionele en academische bacheloropleidingen.

Na het aso zijn in principe alle professionele bacheloropleidingen haalbaar. Extra inspanning voor sommige vakken kan nodig zijn. 

Wat leer je bij Wetenschappen-Wiskunde?

Specifiek in deze studierichting krijgen de leerlingen uitgebreide wetenschappen: chemie, biologie, fysica en aardwetenschappen. In chemie krijgen leerlingen een uitgebreide en doorgedreven studie van de fijnstructuur van de materie, zuur-base-evenwichten, stoichiometrisch rekenen, reacties in de anorganische chemie en een uitbreiding van reactietypen in de organische chemie. In biologie krijgen ze een verbreding en verdieping voor wat betreft biologische processen, microbiologie en genetica en overerving. Voor fysica gaan de leerlingen dieper en breder in op fenomenen en toepassingen in verband met elektromagnetisme, mechanica, trillingen, golven en moderne en hedendaagse fysica. In aardwetenschappen onderzoeken ze complexe processen binnen en interacties tussen de verschillende sferen.

Daarbovenop krijgen de leerlingen een sterke inhoudelijke verbreding en abstractere verdieping in alle domeinen van de wiskunde. Als bijkomende inhouden komen complexe getallen, matrices en determinanten, elementaire groepentheorie, predicaatlogica en combinatoriek aan bod. Voor algebra en analyse, goniometrie, meetkunde en statistiek is een verdieping voorzien.

In informaticawetenschappen verdiepen de leerlingen zich in algoritmische technieken, algoritmen en datastructuren en passen ze deze zelf toe bij het programmeren. Ze leren ook gebruik te maken van computationele modellen en numerieke oplossingsmethodes om problemen uit diverse wetenschapsdomeinen op te lossen.

Het toepassen van richting-specifieke labovaardigheden met richting-specifieke labomaterialen tijdens het uitvoeren van experimenten komt ook aan bod.

Tot slot maken ook generieke onderzoekscompetenties deel uit van deze studierichting. Ze worden gerealiseerd met de specifieke inhouden van de studierichting. Er wordt ook gewerkt aan de brede cultureel-historische competenties van de leerlingen. 

Lestabel

5e jaar Wetenschappen-Wiskunde

Aardrijkskunde

1

Geschiedenis

1

Engels

3

Frans

3

Informaticawetenschappen / Denkatelier

2

Levensbeschouwing

2

Lichamelijke opvoeding

2

Exploratie

1

Wiskunde

6

Nederlands

3

STEM

1

Aardwetenschappen

1

Bioligie

2

Chemie

2

Fysica

2

TOTAAL

32