Provincie Limburg

Leren op eigen tempo?

Kleine klasgroepen? 

 

  Wat is OV4?

  In opleidingsvorm 4 (OV4) wordt het programma van het gewone secundair onderwijs gegeven, met aangepaste doelstellingen en ondersteuning voor onze leerlingen. We richten ons specifiek tot jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en bijkomende problematieken. Al onze jongeren zijn uniek. Daarom bieden wij onderwijs op maat.

  De einddoelstelling binnen OV4 kan voor elke leerling anders zijn. We streven naar..

  • maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving met ondersteuning,
  • en tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning,
  • of verder studeren in het hoger onderwijs.

  We bieden voldoende rust en structuur om in een gemoedelijke sfeer te kunnen werken. Ons team wil mogelijkheden creëren voor de leerlingen om hun talenten en vaardigheden te ontplooien, zodat ze een diploma secundair onderwijs behalen. Als school schenken we expliciet aandacht aan het ondersteunen van sociale- en probleemoplossende vaardigheden. Wij willen dat onze leerlingen zich écht goed voelen! Alleen op die manier kunnen ze hun talenten en vaardigheden ten volle ontplooien.

  Wat betekent doorstroom, dubbele finaliteit en arbeidsmarktgericht? 

  Bij doorstroom ligt de focus op verder studeren na de opleiding.

  Bij dubbele finaliteit is er de mogelijkheid om zowel verder te studeren als de arbeidsmarkt te betreden.

  Arbeidsmarktgericht gaat over opleidingen die de leerling klaarstomen voor de arbeidsmarkt.

  Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

  Je moet beschikken over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs, waarin wordt aangegeven welk type en welke opleidingsvorm beantwoordt aan je behoeften. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording.

  In het verslag wordt opgenomen:

  • de identificatiegegevens van de leerling: voornaam, achternaam, geboortedatum en adres,
  • de identificatiegegevens van de ouders: voornaam, achternaam en adres
  • de identificatiegegevens van het een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de eerste attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
  • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de eerste attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, de ingangsdatum van het attest en de handtekening van de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB);
  • het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs.

  In het protocol wordt opgenomen:

  • dat de fasen van het zorgcontinuüm voor de betreffende leerling werden doorlopen, tenzij de school in uitzonderlijke omstandigheden kan motiveren dat het doorlopen van een bepaalde fase niet relevant is;
  • dat met toepassing van de principes van handelingsgericht werken de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen, die nodig zijn om de leerling binnen een gemeenschappelijk curriculum te blijven meenemen binnen de context van een gewone school disproportioneel zijn;
  • dat de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel in een gespecialiseerde onderwijsomgeving noodzakelijk is om de onderwijsdoelen te bereiken; 
  • dat de onderwijsbehoeften van de leerling werden omschreven met toepassing van een classificatiesysteem dat wetenschappelijk onderbouwd is en gebaseerd is op een interactionele visie en een sociaal model van handicap;
  • dat de onderwijsbehoeften van de leerling niet louter toe te schrijven zijn aan een gelijkekansenindicator van de leerling; 
  • welk type voor de leerling van toepassing is.

  Wil je meer informatie over OV4?

  Neem contact op met ons

  Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaand formulier. We hopen je verder te helpen binnen 24u.

  Voor dringende vragen kan je ons altijd bereiken op
  089 38 03 49 of via de.wissel@limburg.be