Provincie Limburg

Terug naar overzicht

OV1 Zwartberg

Deze opleidingsvorm biedt de jongere een algemene vorming die leidt naar integratie in een beschermde omgeving. De nadruk ligt op het ontwikkelen van de zelfredzaamheid, communicatie, motoriek en sociale vorming in de contexten wonen, werken en vrije tijd. 

Voor sommige leerlingen van OV1 is ook arbeidsdeelname in een omgeving met ondersteuning een doelstelling. Dit wil zeggen dat we onze leerlingen begeleiden om na hun schoolcarrière maatschappijrelevante activiteiten (productief of dienstverlenend) uit te voeren met niet-vrijblijvend karakter.

Stages kunnen eveneens worden ingericht voor onze leerlingen van OV1, onder voortdurende begeleiding van een leerkracht.

OV1 bestaat uit 3 groepen:

  • de ervaringsgroep
  • de zorggroep
  • de structuurgroep

de ervaringsgroep

In de ervaringsgroep bereiden we uw kind voor op zijn of haar toekomst aan de hand van een activerend lesprogramma waar zelfredzaamheidstraining, functionele taal- en rekenvaardigheden, huishoudelijke taken, atelierwerking, logisch denken, computerles, paardrijden, lichamelijke opvoeding en zwemmen, creatieve en muzische vorming een onderdeel vormen.

de zorggroep

Voor leerlingen die meer nood hebben aan extra zorg en ondersteuning is er de zorggroep. Hier wordt de nadruk gelegd op zintuiglijke beleving. Zo wordt er samen gekookt, geknutseld en is er een snoezelruimte waar de leerlingen tot rust kunnen komen. Bovendien is er ook hier extra aandacht voor muziekbeleving en beweging. Deze kinderen en jongeren krijgen een aangepast programma waarbij de klemtoon heel nadrukkelijk op meer rustmomenten ligt.

de structuurgroep

De structuurgroep is voor leerlingen met een diagnose autismespectrumstoornis. Deze jongeren hebben een normale begaafdheid tot licht verstandelijke beperking met een attest OV1 type 9. De nadruk wordt gelegd op een autivriendelijke aanpak, waarbij veiligheid en voorspelbaarheid centraal staan. Elke leerling volgt een individueel traject op maat, vertrekkend vanuit de sterktes, talenten, interesses en ondersteuningsbehoeften van de leerling. Er is ook de mogelijkheid tot het behalen van een diploma via de examencommissie. 

Wat maakt OV1 zo bijzonder?

  • Welbevinden staat voorop: een kind dat zich goed voelt, kan zich ontplooien
  • Structuur, voorspelbaarheid en rust bieden
  • Prikkelarme omgeving
  • Aandacht voor individuele zorg op maat van uw kind
  • Begeleide werkervaring op verplaatsing